2012 Versiyonu

 1. Amaç ve Kapsam

Madde 1

 1. a) Bu Meslek Etiği Kuralları (metin boyunca “Kurallar” olarak kullanılacaktır) Birliğin tüm üyelerinin konferans tercümanlığı yaparken uymaları gereken dürüstlük, profesyonellik ve gizlilik kurallarını içerir.
 2. b) Adaylar ve aday adaylarının da Kurallar’a uyma yükümlülükleri vardır.
 3. c) Disiplin ve Uyuşmazlık Komitesi, Yönetmelik hükümlerini uygulayarak burada belirtilen herhangi bir meslek kuralının ihlali halinde ihlal edeni cezalandırabilir.
 4. Meslek Onuruna ilişkin Kurallar

Madde 2

Birlik üyeleri en katı gizlilik kurallarına tabidir. Bu gizlilik, kamuya açık olmayan her türlü toplantıda mesleğin icrası sırasında edinilen tüm bilgileri koruma altına alır. Öğrenilenler hiç kimseyle paylaşılamaz.

Üyeler, konferans tercümanı olarak görevlerini icra ederken edindikleri gizli bilgilerden herhangi bir kişisel çıkar elde etmekten kaçınırlar.

Madde 3

 1. a) Birlik üyeleri yetkin olmadıkları hiç bir görevi kabul etmezler. Kabul edilen her görev, üye tercümanın profesyonellik çerçevesinde hareket edeceği anlamına gelen etik bir yükümlülük taşır.
 2. b) Birlik üyeleri başka tercümanlara iş yönlendirmesi yaptığında, işin yönlendirildiği kişi, Birlik üyesi olsun ya da olmasın, aynı yükümlülüğün altına girmiş olur.
 3. c) Birlik üyeleri aynı zaman diliminde gerçekleştirilmek üzere birden fazla iş kabul edemez.

Madde 4

 1. a) Birlik üyeleri mesleğin onur ve haysiyetine aykırı olan hiçbir görevi kabul edemez.
 2. b) Tercümanlar mesleğin itibarını sarsacak tüm faaliyetlerden kaçınırlar.

Madde 5

Üyeler, mesleki amaçlarla, konferans tercümanı ve Birlik üyesi olduklarının reklamını bireysel olarak veya üye oldukları grup ya da bulundukları bölgenin bir parçası olarak yapabilirler.

Madde 6

 1. a) İş arkadaşlarına etik yönden destek vermek ve meslektaş dayanışması içinde bulunmak üyelerin görevleri arasındadır.
 2. b) Üyeler, Birliğin veya Birlik üyelerinin çıkarlarına halel getirecek her türlü söz ve eylemden kaçınırlar. Diğer üyelerin davranışlarından kaynaklanan şikayetler veya Birliğin aldığı kararlardan doğan anlaşmazlıklar Birlik içinde takip edilir ve çözümlenir.

Aday ve aday adayları dahil tüm Birlik üyeleri arasında çıkan mesleki herhangi bir sorun, ticari yönü olmadığı sürece, Disiplin ve Uyuşmazlık Komitesine yönlendirilir.

III. Çalışma Koşulları

Madde 7

Birlik üyeleri, üstün kalitede hizmet sunabilme amacıyla;

 1. a) ses, görüntü ve çalışma alanının rahatlığına ilişkin koşulların Birlik tarafından kabul edilmiş Mesleki Standartlara ve buna bağlı olarak getirilen tüm teknik standartlara tatmin edici düzeyde uyumlu olmasını sağlar,
 2. b) genel kural olarak, kabinde eş zamanlı çeviri yaparken tek başına ya da ihtiyaç halinde yükü onlardan alabilecek bir kabin partneri olmaksızın çalışmazlar,
 3. c) röle yönteminin kullanılmasının sistematikleşmesini önleyecek şekilde konferans tercümanı ekipleri oluştururlar,
 4. d) çeviri kalitesini tehlikeye atabilecek şekilde, bir kabin olmaksızın eş zamanlı çeviri yapmayı ya da şartların tamamı uygun olmadıkça fısıltı çevirisi yapmayı taahhüt etmezler,
 5. e) odayı ve konuşmacıyı doğrudan görmeleri gerektiği için, ekran vasıtasıyla çalışmayı, bunun mümkün olmadığı olağanüstü koşullar haricinde kabul etmezler. Olağanüstü koşulların varlığında dahi konferans organizasyonunun Birliğin belirlediği uygun teknik özelliklere ve kurallara göre yapılmış olması şarttır.
 6. f) konferansta okunacak belgelerin ve metinlerin organizasyon firması ya da konuşmacı tarafından önceden gönderilmesini talep ederler,
 7. g) gereken durumlarda ön bilgilendirme toplantısı talep ederler,
 8. h) konferans tercümanı olarak görevlendirildikleri toplantılarda, konferans tercümanlığı dışında başka görevler icra etmezler,

Madde 8

Birlik üyeleri, işbu Kurallar arasında ya da Mesleki Standartlarca belirtilen koşullara aykırı olacak şekilde çalışmayı kabul edemez veya başkalarına iş teklif edemez. Bu kural, üyeler için olduğu kadar onlar aracılığıyla iş verilen, Birlik üyesi olsun ya da olmasın diğer konferans tercümanları için de geçerlidir.

 1. Değişiklik Usulü

Madde 9

Bu Kurallar, önerilere ilişkin hukuki görüş alındıktan sonra, uygun görülürse, Genel Kurul’da oyların üçte ikisinin kararıyla değiştirilebilir.

Önerilen atıf formatı:

Temel Belgeler “Code of professional ethics”. aiic.net February 26, 2014. 20 Şubat 2018 tarihinde <https://aiic.net/page/6724> adresi üzerinden erişilmiştir. Staj kapsamında yapılan gönüllü bir çalışma olup, orijinal kaynağın resmi çevirisi değildir.

 

https://aiic.net/page/6724